Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Документи

Прикачени документи

Плавила за използване на електронен дневник 2022/2023 г.
Програма за личностно развитие 2022/2023 г.
Правилник Стипендии II срок 2022/2023 г.
Забрана за събиране на средства от родители 2022/2023 г.
Програма за повишаване качеството на образование 2022/2023
Правилник за дейността на училището 2022/2023 г.
Календарен план на дейностите 2022/2023 г.
Инструктаж ученици Ковид 19 - 2022/2023
Инструктаж учители Ковид 19 - 2022/2023
Инструктаж помощен персонал Ковид 19 - 2022/2023
Инструктаж медицинско лице Ковид 19 - 2022/2023
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище 2022/2023г.
Програма ЦДО 2022/2023г.
Мерки Ковид 19 - 2022/2023г.
Правила Ковид 19 - 2022/2023г.
Процедура за извиняване на отсъствията 2022/2023 г.
Механизъм за намаляване броя на отсъствията 2022/2023 г.
Програма за намаляване риска от отпадане 2022/2023 г.
План-програма по БДП 2022/2023 г.
Система от символи за качествени оценки 1-3 клас 2022/2023 г.
Програма по ГЗЕИО 2022/2023 г.
Правилник Стипендии I срок 2022/2023 г.
Годишен план 2022/2023 г.
План за организиране на вътрешната квалификация 2022/2023 г.
Правила за защита на личните данни 2022/2023 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023 г.
Училищна програма за занимания по интереси 2022/2023 г.
Програма за предоставяне на равни възможности 2022/2023 г.
Етичен кодекс 2022/2023 г.
Форми на обучение 2022/2023 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието 2022/2023 г.
Стратегия на училището 2021/2025г.
Съобщение за личните данни
Механизъм за отразяване на отсъствията
Декларация COVID - 19
Правила за безопасен интернет (ДАЗД) 2021/2022 г.
Приемане и преместване на ученици