Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Документи

Прикачени документи

Информация образователен медиатор
Годишен план за дейността на Обу "Св. Кл. Охридски" през учебната 2023/2024г.
Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в Обу „Свети Климент Охридски” за учебна 2023/2024 година
Програма за занимания по интереси по наредба за приобщаващо образование за учебната 2023/2024 година
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА КЪМ СТРАТЕГИЯТА
Списък на учениците в първи гимназиален етап, имащи право да получават стипендии през първия срок на учебната 2023/2024 г.
Стратегия 2023 - 2028г.
Годишен план на дейностите през учебната 2023-2024г.
Вътрешни правила стипендии 2023/2024 г.
План за сигурност при тероризъм
Правилник за дейността на училището 2023/2024 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието 2023/2024 г.
Етичен кодекс 2023/2024 г.
План-програма по БДП 2023/2024 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023/2024 г.
Програма по ГЗЕИО 2023/2024 г.
Програма ЦДО 2023/2024г.
Система от символи за качествени показатели 1-3 клас 2023/2024 г.
Форми на обучение 2023/2024 г.
Приемане и преместване на ученици 2023/2024г.
Правила за безопасен интернет (ДАЗД) 2023/2024 г.
Програма за предоставяне на равни възможности 2023/2024 г.
Правила за защита на личните данни 2023/2024 г.
Програма за намаляване риска от отпадане 2023/2024 г.
Процедура за извиняване на отсъствията 2023/2024 г.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище 2023/2024г.
Програма за повишаване качеството на образование 2023/2024 г.
Забрана за събиране на средства от родители 2023/2024 г.
Програма за личностно развитие на ученика 2023/2024 г.
Плавила за използване на електронен дневник 2023/2024 г.
Съобщение за личните данни
Механизъм за отразяване на отсъствията