Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Обществен съвет

 

                                             ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

1.Поименен състав на обществения съвет към ОбУ "Свети Климент Охридски"

               • Тюркян Етем - председател,родител

               • Тюркян Рамис - секретар,родител

               • Ергюл Ереджеб - член,родител

               • Невел Джелил - член,родител

               • Атанаска Атанасова - представител на финансиращия орган

               • Димо Мирчев - представител на работодателите

               • Цанка Атанасова - представител на работодателите

2.Членовете на обществения съвет са определени за срок от три години от датата на избирането им.

3.Промяна в състава на обществения съвет  преди изтичане на срока по т.3 от настоящата заповед се прави съласно чл.15, ал.1,2,3 и 4 от Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

4.Дейността и организацията на работата на обществения съвет са определени в чл.16, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

5.Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в дирекцията на училището.