Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Обществен съвет

 

                                             ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

1.Поименен състав на обществения съвет към ОбУ "Свети Климент Охридски"

               • Мирослава Димитрова - председател,родител

               • Магдалена Вълкова - секретар,родител

               • Ергюл Ереджеб - член,родител

               • Ивелина Иванова - член,родител

               • Атанаска Атанасова - представител на финансиращия орган

               • Димо Мирчев - представител на работодателите

               • Цанка Атанасова - представител на работодателите

2.Членовете на обществения съвет са определени за срок от три години от датата на избирането им.

3.Промяна в състава на обществения съвет  преди изтичане на срока по т.3 от настоящата заповед се прави съласно чл.15, ал.1,2,3 и 4 от Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

4.Дейността и организацията на работата на обществения съвет са определени в чл.16, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

5.Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в дирекцията на училището.

 

 

 

                                                         Покана за I-во заседание на Обществения съвет.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 22.10.2019 г. от 16:30 часа в кабинета на директора в ОбУ "Свети Климент Охридски" при следния

 

                                                                                 Дневен ред: 

1.Приемане на становище по отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2019 г.

2.Отчет на директора за изпълнение на Стратегията за развитие.

3.Отчет за дейността на Обществения съвет на учебната 2019/2020 г.

4. Разни

 

 

 

                                                           Покана за II-ро заседание на Обществения съвет.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 10.01.2020 г. от 16:30 часа в кабинета на директора в ОбУ "Свети Климент Охридски" при следния 

 

                                                                                    Дневен ред:

1.Приемане на становището по Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г.

2.Съгласуване на разпределението на средствата от предходния остатък от бюджет 2019 г. но ОбУ"Свети Климент Охридски"

3.Съгласуване на предложение за план приема в първи клас и държавния план-прием за учебната 2020/2021 г.

4. Разни

 

 

 

                                                           Покана за III- то заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на третото заседание на Общесвения съвет към училището, което ще се проведе на 24.03.2020 г. от 17 часа в кабинета на директора в ОбУ"Свети Климент Охридски" при следния

 

                                                                                    Дневен ред:

1.Представнена училищния план-прием за първи клас за учебната 2020/2021 г. за становище

2.Съгласуване избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които ще се предоставят за безвъзмезно ползване от учениците за учебната 2020/2021 г. за първи, втори, пети и шести клас.

3.Запознаване с бюджет 2020 г.

4.Обсъждане и приемане изпълнението на бюджета за първото тримесечие във връзка с чл. 291 от ЗПУО.

5. Разни

 

 

 

                                                             Покана за IV-то заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските традини и училищата, най-учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 07.07.2020 от 16:00 часа в кабинета на директора в ОбУ"Свети Климент Охридски" при следния

 

                                                                                   Дневен ред:

1.Съгласуване на учебните планове на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 клас за учебната 2020/2021 г.

2.Отчет на бюджет 2020-второ тримесечие във връзка с чл. 291 от ЗПУО

3.Съгласуване на отчет по Плана за действие по мерките по Стратегията за развитие на ОбУ"Свети Климент Охридски" за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 година

4.Съглусуване на правила за работа в условията на ковид 19 за 2020/2021 г. и списък мерки в изпълнение на насоките за работа на системата за училищно образование през учебната 2020/2021 г., разработена от МОН

5. Разни

 

 

 

                                                               Покана за V-то заседение на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на петото заседание на обществения съвет към училищтето, което ще се проведе на 11.09.2020 г. от 16:30 часа в кабинета на директора в ОбУ"Свети Климент Охридски" при следния

 

                                                                                   Дневен ред:

1. Отчет на бюджет 2020 - трето тримесечие съгласно чл.291 от ЗПУО

2.Съгласуване на Мерки за подобряване качеството на образователния процес в училище, Етичния кодекс, училищните правила за действия в условията на Ковид 19, Програмата за предоставяне на равни възможности, Програмата за превенция за ранно напускане на учелеще

3.Съгласуване избора на ученици за 8-10 клас за учебната 2020/2021 г.

4. Разни

 

 

                                

  

Прикачени документи

Правилник на обществен съвет